Zakład Ubezpieczeń Społecznych

W ramach programu dofinansowania ZUS ogłasza konkurs, którego założeniem jest wybór projektów dotyczących poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.

Przedmiotem dofinansowania są m.in. sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego.

Do konkursu może przystąpić wnioskodawca, który spełnia szereg warunków, np. nie zalega z opłacaniem podatków czy składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, nie znajduje się w stanie upadłości i nie ubiegał się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania.

Wnioski należy składać we wskazanym terminie, zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej i dołączyć kilkanaście załączników, np. dokument rejestrowy, ocenę obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego czy ofertę handlową zawierającą:

– nazwę i adres dostawcy,
– nazwę, typ i model urządzenia,
– cenę brutto w zł,
– oświadczenie, że urządzenie jest „fabrycznie nowe”,
– rok produkcji,
– parametry techniczne,
– warunki dostawy,
– warunki gwarancji i serwisu,
– wizualizację.

Finero przygotowuje tego typu ofertę handlową dla osób, które chcą ubiegać się o dofinansowanie.

Szczegółowe dokumenty, jak: regulamin konkursu, wzór wniosku o dofinansowanie, instrukcja wypełniania dostępne są na stronie: https://bip.zus.pl/konkurs-dofinansowanie-dzialan-platnika-skladek-na-poprawe-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy

Powiatowy Urząd Pracy

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy stanowi pomoc finansową udzielaną w związku ze stworzeniem lub przystosowaniem stanowiska pracy i zatrudnieniem na tym stanowisku skierowanego bezrobotnego.

Aby otrzymać dofinansowanie należy spełnić określone warunki, np. prowadzić działalność gospodarczą przez okres co najmniej sześciu miesięcy, nie zalegać z wypłacaniem wynagrodzeń i opłacaniem składek oraz złożyć kompletny wniosek.

Najważniejszą kwestią jest zobowiązanie się do zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy na co najmniej 24 miesiące.

Aby otrzymać refundację należy złożyć odpowiedni wniosek w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę firmy. Musi to nastąpić zanim zatrudniona zostanie osoba bezrobotna. Dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez urząd, podpisaniu umowy z urzędem pracy określającej warunki refundacji oraz dokonaniu wszystkich zakupów, możliwe jest zatrudnienie skierowanej osoby.

Powiatowy urząd pracy zwraca koszty w wysokości określonej w umowie, nieprzekraczającej 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Aktualne stawki – https://zielonalinia.gov.pl/web/zielona-linia/-/aktualne-wskazniki-32121

Więcej informacji: https://zielonalinia.gov.pl/Refundacja-kosztow-wyposazenia-lub-doposazenia-stanowiska-pracy-32215

Europejski Fundusz Leasingowy

Przedmiotem leasingu mogą być nowe i używane maszyny i urządzenia.

Aby skorzystać z możliwości wzięcia urządzenia w leasing należy złożyć dokumenty rejestrowe firmy, dowód osobisty, REGON, NIP, deklaracje PIT CIT dokumentujące dochód za ostatnie 12 miesięcy, zaświadczenie z US o braku zaległości wobec budżetu.

Okres leasingu – do 84 miesięcy.

Więcej informacji: https://efl.pl/pl/oferta-leasing/maszyny-i-urzadzenia/

Artykuł zawierający więcej informacji na temat dofinansowania zakupu wind znajduje się tutaj.

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu.